Dajianjiao Bridge

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Dajianjiao Bridge
大见角大桥
Tongzi, Guizhou, China
377 feet high / 115 meters high
312 foot span / 95 meter span
2024

DajianjiaoPiersDrone.jpg


Dajianjiao Bridge is one of several giant cantilevered beam bridges on the Jinrentong Expressway that connects Jinsha to Renhuai to Tongzi in Guizhou Province. Dajianjiao Bridge has a T-span configuration of 40 +2x95 +4x40 meters.

The king of the route is the 350 meter high Tongzihe Jinrentong suspension bridge.


DajianjiaoPiers.jpg


DajianjiaoSatellite.jpg

Dajianjiao Bridge satellite image.


Dajianjiao Map.jpg

Dajianjiao Bridge location map.


JinshaRenhuaiExpresswayMapBridges.jpg